Algemene voorwaarden

versie 01-01-2014

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen/trainingen/individuele trajecten voor volwassenen, kinderen en bedrijven (hierna ‘klant’ genoemd) bij AduKid en gelden zonder uitzondering voor iedere klant.
2. De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij aanmelding van de lessen/trainingen/individuele trajecten.
3. Door aanmelding verbindt de klant zich voor onbepaalde tijd.

Betaling
4. Na aanmelding betaalt de klant het cursusbedrag (strippenkaart, losse les, totaalbedrag) voorafgaand aan de (eerste) les (tenzij anders overeengekomen). Bij individuele trajecten betaalt de klant het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaalde lessen/trainingen/individuele trajecten zijn 'op naam' en hierdoor zijn niet overdraagbaar. Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf betaling).

Wijzigingen
5. AduKid behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
6. AduKid behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden, -locatie en -data te wijzigen.

Aansprakelijkheid
7. De klant volgt de lessen op eigen risico. Indien de klant onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van lessen/trainingen/individuele trajecten. Dit geldt ook voor klanten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
8. AduKid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
9. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de klant AduKid vóór aanvang van de lessen/trainingen/individuele trajecten te informeren.
10. AduKid is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.


AVG Privacy wetgeving

versie 17 mei 2018

AduKid, gevestigd aan Vijverbroekstraat 27 6015 AA te Neeritter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.adukid.nl 

Vijverbroekstraat 27

6015 AA Neeritter 

+31 6 2168 1364

M. Theunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van AduKid. Zij is te bereiken via info@adukid.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

AduKid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en/of factuuradres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adukid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

AduKid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen, e-mailen en/of factureren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

AduKid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AduKid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

AduKid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CATEGORIE

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en/of factuuradres.

BEWAARTERMIJN

Zolang je gebruik maakt van onze diensten en/of zolang je het gebruik maken van onze diensten niet opzegt.

REDEN 

Je te kunnen bellen/berichten te sturen, e-mailen en/of factureren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

AduKid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

AduKid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AduKid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adukid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

AduKid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

AduKid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@adukid.nl. 

AduKid heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

M. Theunissen

Adukid

Neeritter, 17 mei 2018